OGÓLNOPOLSKI BRANŻOWY KATALOG FIRM

 
 
 

Regulamin

DEFINICJE
 
Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.
 
Serwis – branżowy katalog firm mpc24.pl znajdujący się pod adresem internetowym mpc24.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną;
 
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;
 
Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i posiada swój unikalny Profil zabezpieczony hasłem;
 
Operator Serwisu – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis – UPP Reditus Sp. z o.o., 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10 B/4KRS: 0000750745, będący jednocześnie właścicielem Serwisu;
 
Autor – właściciel materiału lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Operatorowi Serwisu takiego materiału do publikacji w Serwisie. Przekazując materiał do Operatora Serwisu, Autor potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Serwisu i zaakceptowanie jego postanowień. 
 
Materiał – informacja przekazana, zdjęcia, filmy i treści, które mają być zamieszczone w Serwisie.
 
§ 1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE
 
1.   Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej mpc24.pl
 
2.   Serwis ma charakter informacyjno-promocyjny.
 
3.   Każdy użytkownik, który korzysta z Serwisu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 
4.   Za sprawy związane z funkcjonowaniem Serwisu od strony technicznej i zabezpieczeń odpowiedzialny jest Operator Serwisu.
 
5.   Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.
 
§ 2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 
1.   Użytkownik ma prawo do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, które przewidziane są w funkcjonalnościach Serwisu.
 
2.   Niedozwolone jest wielokrotne dodawanie tego samego wpisu lub aktualności oraz dodawanie wpisów lub aktualności w kategoriach innych niż wynikające z tematu i treści.
 
3.   Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie  wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Operatora Serwisu.
 
4.   Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 
5.   Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 
6.   Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 
7.   Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie. Operator Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
 
8.   Konto Użytkownika oraz dostarczony materiał mogą zostać usunięte z Serwisu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Operatora Serwisu lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
 
9.   Konto użytkownika oraz materiał może zostać usunięte z Serwisu bez podawania przyczyn ze strony Operatora Serwisu, gdy Operator Serwisu uzna to za konieczne.
 
10. Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Operatorem Serwisu a Użytkownikiem.
 
11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
 
 
§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
 
 
1.   Operator Serwisu dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny, Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami. 
 
2.   Operator Serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. 
 
3.   Operator Serwisu nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów. 
 
4.   Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Serwisu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.
 
5.   Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 
6.   Operator Serwisu oświadcza, że materiały, składające się na zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Serwisu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Operatora Serwisu. 
 
7.   Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
 
8.   Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w Serwisie.
 
9.   Operator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych.
 
10.  Na Operatorze Serwisu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu.
 
11.  Operator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
 
12.  Operator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 
13. Operator Serwisu ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości Serwisu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów. 
 
14. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do:
a.   usunięcia z Serwisu Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez a postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, uczuć, w tym religijnych, oraz praw osób trzecich,
b.   zablokowania Profilu Użytkownika Zarejestrowanego i zamieszczonych przez niego Produktów i Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,
c.   zaprzestania świadczenia usługi Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu,
 
§ 4. PRAWA  AUTORSKIE
 
1.   Zamieszczając zdjęcia, filmy i treści w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania nimi oraz że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęcia, obejmujące w szczególności prawo do udostępniania zdjęcia z prawem do ich rozpowszechniania.
 
2.   Użytkownik przesyłając na Serwis zdjęcie ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 
3.   Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, o których mowa w pkt 1 podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 
4.   Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w Serwisie wymaga zgody Operatora Serwisu.
 
§ 5. POLITYKA  PRYWATNOŚCI
 
1.   Informacje zamieszczane przez osoby fizyczne mogą zawierać ich dane osobowe, o ile wyrażą one zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z zamieszczeniem materiałów w Serwisie. Oświadczenie tego rodzaju jest zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
2.   Operator Serwisu nie narusza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 
3.   Użytkownicy, którzy korzystają z dostępnych w Serwisie narzędzi do zamieszczania materiałów, sami decydują o podaniu swoich danych osobowych – zawartych w treści informacji, która ma zostać zamieszczona w Serwisie, np. imię i nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres. Są one widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis i tym samym nie podlegają Polityce Prywatności. 
 
4.   Operator Serwisu, aby dostosować do oczekiwań jego użytkowników treść i usługi serwisu mpc24.pl używa tzw. plików cookies. Są to informacje zapisywane przez serwer mpc24.pl na komputerach użytkowników. Informacje są przez to dostępne dla serwera przy jego każdorazowym połączeniu się z danym komputerem. Ponadto pliki cookies dostarczają danych statystycznych na temat ruchu użytkowników i korzystania przez nich z konkretnych stron Serwisu. Użytkownik ma jednak prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce opcji odpowiedzialnej za przyjmowanie plików cookies. Operator Serwisu zastrzega równocześnie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie funkcji cookies na innych stronach internetowych oddanych użytkownikom do dyspozycji poprzez odnośniki umieszczone na stronach Serwisu.
 
§ 6. PŁATNOŚCI
 
1.   Zamieszczanie płatnych wpisów oraz reklam w Serwisie odbywa się na podstawie odrębnej umowy zawieranej przez Użytkownika i Operatora Serwisu.
 
2.   Użytkownik dokonuje płatności za promocję w Serwisie z góry.
 
§ 7. TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI
 
1.   Użytkownikom i Użytkownikom Zarejestrowanych przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
 
2.   Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby na, wskazany w niniejszym dokumencie.
 
3.   Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a.   oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego ( w tym jego imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres do korespondencji oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),
b.   opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 
4.   Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 
5.   Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie 4 w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Operatora Serwisu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 
6.   Operator Serwisu zastrzega, że rozpoznanie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Operatora Serwisu każdorazowo przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.
 
7.   O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez Operatora Serwisu.
 
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.   Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 
2.   Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem Zarejestrowanym i obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.
 
3.   Opublikowane w Serwisie informacje będą usuwane, gdy przestaną być aktualne chyba, że Operator Serwisu postanowi inaczej.
 
4.   Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora Serwisu, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Serwisu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 
5.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 

 


DEFINICJE

 

Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.

Serwis – ogłoszeniowy serwis internetowy mpc24.pl znajdujący się pod adresem internetowym mpc24.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i posiada swój unikalny Profil zabezpieczony hasłem;

Redakcja Serwisu – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis – %wlasciciel%, będący jednocześnie właścicielem Serwisu;

Autor – właściciel materiału lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Redakcji Serwisu takiego materiału do publikacji w Serwisie. Przekazując materiał do Redakcji Serwisu, Autor potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Serwisu i zaakceptowanie jego postanowień.
Materiał – informacja przekazana, zdjęcia, filmy i treści, które mają być zamieszczone w Serwisie.

 

§1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

 • Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej mpc24.pl
 • Serwis ma charakter informacyjno-promocyjny.
 • Każdy użytkownik, który korzysta z Serwisu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 • Za sprawy związane z funkcjonowaniem Serwisu od strony technicznej i zabezpieczeń odpowiedzialni są pracownicy Redakcji Serwisu.
 • Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.
 

 

§2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 • Użytkownik ma prawo do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, które przewidziane są w funkcjonalnościach Serwisu.
 • Niedozwolone jest wielokrotne dodawanie tego samego ogłoszenia oraz dodawanie ogłoszeń w kategoriach innych niż wynikające z tematu i treści ogłoszenia.
 • Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie  wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Redakcji Serwisu.
 • Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 • Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 • Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 • Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie. Redakcja Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
 • Konto Użytkownika oraz dostarczony materiał może zostać usunięte z Serwisu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Redakcji Serwisu lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
 • Konto użytkownika oraz materiał może zostać usunięte z Serwisu bez podawania przyczyn ze strony Redakcji Serwisu, gdy Redakcja Serwisu uzna to za konieczne.
 • Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Redakcją Serwisu a Użytkownikiem.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
 

 

§3. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 

 • Redakcja Serwisu dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny, Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami.
 • Redakcja Serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
 • Redakcja Serwisu nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów.
 • Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Serwisu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.
 • Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 • Redakcja Serwisu oświadcza, że materiały, składające się na zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Serwisu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Redakcji Serwisu. Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
 • Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w Serwisie.
 
 • Redakcja Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych.
 • Na Redakcji Serwisu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu.
 • Redakcja Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
 • Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 • Redakcja Serwisu ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości Serwisu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów.
 • Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do:
 • usunięcia z Serwisu Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez a postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, uczuć, w tym religijnych, oraz praw osób trzecich,
 • zablokowania Profilu Użytkownika Zarejestrowanego i zamieszczonych przez niego Produktów i Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,
 • zaprzestania świadczenia usługi Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu,
 
 
 

 


§4. PRAWA  AUTORSKIE

 

 • Zamieszczając zdjęcia, filmy i treści w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania nimi oraz że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęcia, obejmujące w szczególności prawo do udostępniania zdjęcia z prawem do ich rozpowszechniania .
 • Użytkownik przesyłając na Serwis zdjęcie ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 • Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, o których mowa w pkt 1 podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 • Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w Serwisie wymaga zgody Redakcji Serwisu.
 
 
 

 

§5. POLITYKA  PRYWATNOŚCI

 

 • Informacje zamieszczane przez osoby fizyczne mogą zawierać ich dane osobowe, o ile wyrażą one zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z zamieszczeniem materiałów w Serwisie. Oświadczenie tego rodzaju jest zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • Redakcja Serwisu nie narusza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Użytkownicy, którzy korzystają z dostępnych w Serwisie narzędzi do zamieszczania materiałów, sami decydują o podaniu swoich danych osobowych – zawartych w treści informacji, która ma zostać zamieszczona w Serwisie, np. imię i nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres. Są one widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis i tym samym nie podlegają Polityce Prywatności.
 • Redakcja Serwisu, aby dostosować do oczekiwań jego użytkowników treść i usługi serwisu mpc24.pl używa tzw. plików cookies. Są to informacje zapisywane przez serwer mpc24.pl na komputerach użytkowników. Informacje są przez to dostępne dla serwera przy jego każdorazowym połączeniu się z danym komputerem. Ponadto pliki cookies dostarczają danych statystycznych na temat ruchu użytkowników i korzystania przez nich z konkretnych stron Serwisu. Użytkownik ma jednak prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce opcji odpowiedzialnej za przyjmowanie plików cookies. Redakcja Serwisu zastrzega równocześnie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie funkcji cookies na innych stronach internetowych oddanych użytkownikom do dyspozycji poprzez odnośniki umieszczone na stronach Serwisu.
 
 
 

 


§6. PŁATNOŚCI

 

 • Zamieszczanie reklamy oraz promowanie ogłoszeń w Serwisie odbywa się na podstawie odrębnej umowy zawieranej przez Użytkownika i Redakcję Serwisu.
 • Użytkownik dokonuje płatności za promocję w Serwisie z góry.
 
 
 


§7. TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

 

 • Użytkownikom i Użytkownikom Zarejestrowanych przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
 • Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby na, wskazany w niniejszym dokumencie.
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego ( w tym jego imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres do korespondencji oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 
 
 • Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 • Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie 4 w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Redakcji Serwisu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 • Redakcja Serwisu zastrzega, że rozpoznanie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Redakcji Serwisu każdorazowo przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.
 • O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez Redakcję Serwisu.
 
 
 

 


§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem Zarejestrowanym i obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.
 • Opublikowane w Serwisie informacje będą usuwane, gdy przestaną być aktualne, dotyczy to w szczególności ogłoszeń, zaproszeń na imprezy, wystawy, itp. chyba, że Redakcja Serwisu postanowi inaczej.
 • Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Redakcję Serwisu, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Serwisu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
 
 

 

Nasi partnerzy

Poznaj partnerów naszego serwisu.

 • e-maszbud.pl